VELKÉ SIMULACRO

O POUŽITÍ A UMĚNÍ

ŠERMU

 

od

 

RIDOLFA CAPO FERRA 

DI CAGLI

PÁNA NEJZNAMENITĚJŠÍ NÁRODNOSTI NĚMECKÉ

VE SKVĚLÉM MĚSTĚ SIENĚ.

VĚNOVÁNO UROZENÉMU PÁNU FEDERIGU FELTRIOVI

CTIHODNÉMU VLADAŘI STÁTU URBINO

1610

 

 

*simulacrum (jisté pravdivé vyobrazení, model v přirozené velikosti)

NEJJASNĚJŠÍMU PÁNU

FRANCESCO MARIA FELTRIO

Z ROVERE,

ŠESTÉMU VÉVODOVI

Z URBINA

Každý otec, (nejjasnější pane vévodo), aby získal dobrou pověst u jeho dětí, opatří jim místo u ctihodného dvora, který jim poskytne nejvyšší možnou ochranu. Rovněž já tak činím, naleznuv ten dar (napsat) dílo o učení šermu, kteréžto je tím nejlepším ze mě samotného a jež se odvážím předat k Vašemu dvoru (Pokračování textu…)

LASKAVÍ ČTENÁŘI

 

RIDOLFO CAPO F. OF CAGLI

 

Není mým záměrem zdržet vás nicotnými, okázalými a skvostnými slovy, při tom, když vám doporučím zaobírat se profesí použití zbraní. Ta je vychvalována pro svůj původ a podstatu, protože je vznešená a sama velmi vážená, velikostí a statečností těch, kteří nosí rapír u boku s důstojností. Mezi nimi dnes skvěle a zářivě vyniká nejvíce Pan Silvio Piccolomini, velký převor řádu rytířů Svatého Štefana v Pise, generál dělostřelectva a pán komory Vaší jasné výsosti. (Pokračování textu…)

O ŠERMU OBECNĚ

1. Na světě není nic, na co by Natura, moudrá učitelka a vlídná matka vesmíru, pohlížela s větší předvídavostí a větší pílí, než na záchranu a ochranu sebe samé. Člověku, jenž je nade vším druhým nejvznešenějším stvořením, byla věnována, jak vidno, velká pozornost, co se týče jeho bezpečí a ochrany. Nejenže mu Natura poskytla možnost a výhodu získávat vše potřebné k životu pomocí rukou, ale také mu dala paži s mečem, nejvznešenějším nástrojem ze všech, pro ochranu a obranu před útokem nepřátel, nicméně v souladu se správnými a hodnotnými pravidly a uměním šermu. (Pokračování textu…)

O ŠERMU A JEHO DEFINICI

24. Šerm je umění obrany s rapírem (opět vztaženo na zbraň použitou v této knize).
25. Je to umění, neboť je souhrnem pravidel, která jsou vždy platná a pravdivá, správně uspořádaná a prospěšná občanskému konání. (Pokračování textu…)

ČÁST O ŠERMU, JENŽ JE POSTAVENA NA ZNALOSTI RAPÍRU 

29. Existují dvě (elementární) části šermu: znalost rapíru a jeho ovládání. Znalost rapíru je první součástí nauky o šermu a učí vás poznatkům o rapíru, abyste jej mohl dobře ovládat.
30. Tedy, rapír je zbraň ze zahrocené oceli a je vhodná k obraně ve vzdálenosti, ze které může jeden nebo druhý přirozeně, s ohrožením života, útočit. (Pokračování textu…)

O MENSUŘE

40. Do teď jsme pojednávali o první části, ze které se skládá umění šermu a to o znalosti rapíru. Nyní začneme pojednávat o druhé části, to jest jeho ovládání.
41. Ovládání rapíru je druhou částí šermu. Bude ukázána metoda ovládání rapíru a jeho příprava k obraně. Samotná obrana, příprava a prvotní manipulace rapírem, uvede bojovníky do správné vzdálenosti a do vhodné pozice těla, s ohledem na včasnou obranu. (Pokračování textu…)

O TEMPU

50. V šermu si lze pod pojmem tempo představit tři různé věci. Prvním významem, je vhodný časový úsek pro pohyb, nebo (naopak) klid. Mou potřebou, je dosáhnout hrotem na základě nějakého mého úmyslu, bez zvažování, zda bude tempo krátké, či dlouhé, pouze aby tento můj hrot dosáhl cíle. Tak, jako v umění šermu, když se přichází do mensury, bude mi třeba určitého a správného tempa pro pohyb a klid. Nezáleží na tom, zdali dosáhnu (cíle) rychle, nebo později, za předpokladu, že dosáhnu požadovaného prostoru. (Pokračování textu…)

O OSOBĚ A V PRVNÍ ŘADĚ O HLAVĚ

61. Hlava je vpravdě hlavní věcí, při tomto cvičení a proto je umístěna na náležitém místě, neboť je to ona, která pozná mensuru a tempo. Z toho důvodu je nevyhnutelné její umístění na místě, kde může plnit funkci stráže a pozorovat krajinu na všech stranách okolo sebe.
62. Umístění hlavy in guardia (ve střehu) a při hledání mensury je správné, když tvoří společně s rapírem přímou linii. Takto uvidí oči každý klid (nehybnost) a pohyb rapíru, či těla soupeře a ihned budou vědět, na která místa útočit a která bránit. (Pokračování textu…)

O VITA, TEDY TĚLE

67. Ve střehu a při hledání mensury, musí být tělo ohnuté a svažující se šikmo vzad tak, že úhel, který dělá pravá noha je jen stěží zjevný, a levá noha (oproti tomu) vytváří úhel tupý, takže levé rameno je ve shodné linii s levou nohou a pravé rovnoměrně rozděluje mensuru nohou ve střehu na polovinu (je umístěno na polovině vzdálenosti mezi chodidly).
68. Při ferire, tedy poraňování, je tělo tlačeno vpřed, takže pravá noha vytváří tupý úhel vůči tělu a střed pravého ramene koresponduje se středem paty pravé nohy a středem stehna. (Pokračování textu…)

O PAŽÍCH

74. V guardia a při hledání misura, by se měla pravá paže poněkud sklonit, aby její vrchní část byla položena v linea obliqua, tedy šikmo, snížená tolik, aby šel loket naproti tělu a korespondoval s (byl ve shodě, tj. nad) pravým kolenem. Předloktí musí být také staženo poněkud vzad a musí vytvářet (procházet) linea diritta, společně s čepelí rapíru.
75. V guardia a při hledání misura, by měla levá ruka zároveň s levým stehnem vyvažovat Vita, tedy tělo, protiváhou pravému stehnu a noze. Její vyšší část (parte superiore) bude natažená, aby korespondovala s levým kolenem (nad levým kolenem) a ohybem šla naproti levému boku. Její nižší část (předloktí a dlaň) bude částečně připravena podpořit úder při pohybu těla vpřed, který ale nesmíte přerušit. (Pokračování textu…)

O STEHNECH, NOHÁCH, CHODIDLECH A O PASSO

83. V guardia a při hledání misura, stehno a chodidlo pravé nohy směřují přímo vpřed a sklánějí se zpět v obliqua linea. Levá noha stehnem a chodidlem směřuje přímo na levou stranu, s kolenem ohnutým, jak je to jen možné, tak aby její pata byla v souladu z patou nohy pravé.
84. Při útoku je koleno pravé nohy ohnuté, jak jen to je možné, aby holeň a stehno tvořily velmi ostrý úhel. Naopak, levá noha se stehnem, je natažená vpřed a svažuje se in obliqua linea (zde šikmo k zemi). (Pokračování textu…)

O DIFESA A GUARDI

95. Až doposud jsme pojednávali o první části zvládnutí rapíru, která nás učila o správné vzdálenosti a poloze všech končetin i těla, jenž je vyžadováno v rámci vlastní obrany (difesa). Nyní budeme hovořit právě o obraně (difesa).
96. Obrana (difesa, myšleno ochrana sebe sama, viz. bod 3, první kapitoly) je druhou částí zvládání rapíru a která nás instruuje o jeho použití k obraně (opět viz. difesa). Tato se dělí na dvě části. První z nich je obrana samotná (difensiva), neboli guardia, jak ji budeme nazývat. Druhou částí je offensiva, neboli útok. (Pokračování textu…)

O ZPŮSOBECH HLEDÁNÍ MISURA

104. Útok (offesa) rozdělujeme na dvě části: hledání mensury a útok samotný (ferire – tedy poranění).
105. Hledání mensury pro útok (offesa) nastává, když jsem v guardia a hledám misura stretta, abych mohl útočit (nebo řečeno jinak, poranit. viz ferire). (Pokračování textu…)

O FERIRE, TEDY ZRAŇOVÁNÍ

112. Ferire, tedy zraňování, je poslední akcí při offensiva, tedy při útoku, v šermu, ke které dospěji, když se ocitnu v misuře strettě. Pohnu s Vita, s nohami a paži tlačím vpřed, to všechno v jednom tempu, abych byl co nejlépe schopen poranit soupeře. To se stane di pie fermo (bez pohybu nohou, přesněji chodidel), nebo s accrescimento del passo, tedy zvětšením vzdálenosti mezi chodidly. (Pokračování textu…)

O DÝCE

O dýce, bude v této krátké kapitole postačující zaznamenat pouze to, že byla vynalezena pro větší osobní bezpečí. (Pokračování textu…)

PRVNĚ VYSVĚTLENÍ ROZDÍLU, JENŽ SE NACHÁZÍ MEZI ZNALOSTÍ, TEDY UMĚNÍM A POUŽITÍM

   Mezi uměním, tedy znalostí a (samotným) použitím, není malého rozdílu a nebude o nic menší, než mezi příčinou a náhodou, mezi zmatkem a správným řádem, mezi znalostí a domněnkou. Aby toto bylo možné prokazatelněji pochopit, bude nezbytné, abychom krátce zvážili a deklarovali definici znalosti, kteroužto jste již, jak si pamatuji, zaznamenali (mohli jste si ji přečíst v jedné z dřívějších kapitol) a věnujme jí pozornost s patřičným porozuměním. (Pokračování textu…)

NĚKTERÉ PŘIPOMÍNKY, ANEB RADY PRO ŠERM

1. Předně, pokud se začnete potýkat se svým soupeřem, musíte mít vždy zrak upřený na (jeho) ruku s rapírem víc, než kamkoliv jinam. Pohledy jinam klamou a jsou špatné, neboť budete-li se dívat na ruku, uvidíte každý pohyb i nehybnost, kterou koná a díky tomu (dle vašeho uvážení) budete schopen určit, co bude třeba vykonat. (Pokračování textu…)

VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH TERMÍNŮ, JENŽ SE VZTAHUJÍ K POUŽITÍ ŠERMU

Protože je pro žáky nezbytné znát tyto termíny, které mistři šermu používají při vyučování, představíme si je následně několika vysvětlujícími slovy. (Pokračování textu…)

ZPŮSOB POLOŽENÍ RUKY NA RAPÍR

Protože zvyky nejsou ve všech zemích stejné a konflikty probíhají mnohdy s malou čestností, nebude neúčelné poučit o způsobu položení ruky na rapír, aby bylo možné zůstat připravený na všechny tyto těžkosti. Napřed se budeme zaobírat její manipulací. (Pokračování textu…)

VYSVĚTLENÍ GUARDIE

Stejně tak, jako v krásném a moudrém spisu nelze vytvořit jakoukoliv stať bez použití písmen abecedy, bude platit v našem umění šermu, že bez následujících guardie, některých scansi (scanso) a fuggimenti (fuggire) di Vita, které jsou základem tohoto konání, nebude možná demonstrace jeho použití jakýmkoliv způsobem. (Pokračování textu…)

POSTAVA VYSVĚTLUJÍCÍ POMOCÍ ABECEDY

Postava, která demonstruje postavení v guardia, tak, jak je představuje (chápe) naše umění (nauka), a neuvěřitelné zvětšení (dosahu) v botta lunga, s ohledem na končetiny, které se pohnuly při ferire. (Pokračování textu…)

ZPŮSOB GUADAGNAR RAPÍRU

Z VNIŘNÍ STRANY V LINEA RETTA A ZRAŇOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA TOM, JAK TO NABÍDNE HROT SOUPEŘOVA RAPÍRU.

Podle mne jsou dva důvody, proč je nezbytné stringírovat soupeře. První, je stringírování rapíru z důvodu hledání mensury a tempa. Druhý (důvod je), stringírování těla soupeře, pouze kvůli hledání mensury. (Pokračování textu…)

TYTO A NÁSLEDUJÍCÍ POSTAVY, DEMONSTRUJÍ RŮZNÉ ZPŮSOBY PORAŇOVÁNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY,

VŽDY ZA PŘEDPOKLADU STRINGÍROVÁNÍ NA VNITŘNÍ STRANĚ A KAVÍROVÁNÍ HROTU SOUPEŘE PŘI (JEHO SNAZE O) FERIRE, TEDY PORAŇOVÁNÍ.

Pro objasnění následujících postav mohu říci, že (postava) D., měla stretto na vnitřní straně postavy značené C., tato (postava) C. bude kavírovat, aby mohla postavu D. bodnout do hrudi. (Pokračování textu…)

NEU KÜNSTLICH

FECHTBUCH

 

NEBOŤ ŠERM JE UMĚNÍ, KTERÝM SI ČLOVĚK V PŘÍPADĚ NUTNOSTI TĚLO I ŽIVOT OCHRAŇUJE A S DOVEDNOSTÍ BRÁNÍ, (A) TAKÉ SVÉMU NEPŘÍTELI ŠKODU PŘIVODIT MŮŽE. TEDY POUŽÍVEJ K TOMU TYTO PROSTŘEDKY:

Za prvé.

Na svého protivníka máš útočit opatrně a co na něm chceš poškodit, sám na sobě musíš chránit.

Za druhé.

U soupeře shledávej (pozoruj) tři slabiny (odkrytí), které se nachází (Pokračování textu…)

HLAVNÍ ÚTOKY JSOU ČTYŘI A STŘEHY (GUARDIA) TAKÉ ČTYŘI. JAKOŽ TEDY:

PRIMA, SECUNDA, TERTIA, QUARTA

PRIMA, první útok, když se poměrně vysoko zvedne pěst a palec ruky se otočí dolů. Hrot rapíru je držen níž, než jílec a rubové ostří (je položeno směrem) dolů. Lícní ostří směřuje nahoru, jak je vidět (Pokračování textu…)

PRVNÍ LEKCE O STRINGÍROVÁNÍ, NEBOLI VAZBÁCH.

1. Je před tebou položen s dlouhou čepelí a hrot jeho rapíru směřuje přímo vpřed. Tedy stringíruj jeho čepel uvnitř, polovinou svého tenčí na jeho celém tenčí, jak je vidno na postavě s písmenem C: (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ POUŽÍVAT KAVÍROVÁNÍ, NEBOLI PŘECHÁZENÍ (DURCHGEHEN).

3. Je před tebou s dlouhou čepelí a hrot mu směřuje mírně k jeho pravé straně. Tedy mu stringíruj čepel uvnitř a jdi s polovinou tvého tenčí na celé tenčí jeho. Takto bude brzy přecházet a tedy kavíruj, to jest: projdi pod jeho čepelí zároveň s ním, z levé, do tvé pravé strany skrz (jeho kavaci) (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE PASÍROVÁNÍ (PASSIREN), TO JEST: JAK VEDLE A POD SOUPEŘOVÝM HROTEM PROBÍHAT.

5. Je před tebou (postaven) s dlouhou čepelí a hrot směřuje přímo na tebe. Tedy stringíruj mu jeho čepel na vnitřní straně. Po té bude chtít pod tvou čepelí ihned přecházet (kavírovat), (a) tedy kavíruj zároveň s ním, z levé do pravé (strany), pod jeho čepelí, takže opět přijdeš se svou čepelí uvnitř, na čepel jeho. V kavaci nakroč (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ PROVÁDĚT FINTA.

7. Je před tebou opět s dlouhou čepelí. Tedy mu stringíruj čepel uvnitř, poté rychle batýruj pravou nohou (pozn.: batýruj, tedy udeř, viz. následující bod číslo 8.) a proveď fintu tercií vně, těsně při jeho čepeli. Fintu musíš vykonat blízko jeho koše, jak vidíš na obrázku u písmene C: (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ PROVÁDĚT ZDVOJENÁ FINTA.

9. Je před tebou s dlouhou čepelí a tedy mu stringíruj čepel uvnitř. Rychle batýruj (to jest: zdvihni pravou nohu nahoru a udeř s ní, nebo klepni o zem) a proveď mu fintu vně jeho čepele. Poté (fyntýruj) uvnitř, taktéž batýruj a soupeř bude přesouvat čepel ke své levé straně. Tedy opět kavíruj (Pokračování textu…)

NYNÍ NÁSLEDUJE,

JAK MÁŠ PROVÉST FINTU, KDYŽ PŘICHÁZÍŠ NA JEHO (SOUPEŘOVU) ČEPEL Z VNĚJŠÍ STRANY.

12. Soupeřův hrot vidíš poněkud za rukou (na pravé straně od tvého hrotu, za tvým předloktím). Stringíruj tedy jeho čepel vně. Poté rychle batýruj pravou nohou a proveď mu fintu tercií, tvrdě pod košem (jeho rapíru), na vnitřní stranu jeho těla (soupeře), jak můžeš vidět na následujícím obrázku u písmene C: (Pokračování textu…)

JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ SE (SOUPEŘ) NACHÁZÍ V HORNÍ SEKONDĚ A ODKRÝVÁ SVÉ TĚLO NA VNITŘNÍ STRANĚ.

15.* (Soupeř) je v horní sekondě a odkrývá ti tak vnitřní stranu svého těla, Stringíruj tedy jeho čepel uvnitř tak, jak je vidět nakresleno na následujícím obrázku u postavy s písmenem C: (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK SE MÁ VOLTÝROVAT KVARTOU, KDYŽ JE DRUHÝ VE SPODNÍ SEKONDĚ

 18. (Soupeř) je položený ve spodní sekondě. Stringíruj tedy jeho čepel uvnitř, aby ti dával odkrytí na vnitřní straně jeho těla, jak můžeš vidět nakresleno, u figury s písmenem B: (Pokračování textu…)

NÁSLEDUJE, JAK VOLTÝROVAT PROTI TOMU, KDO NA TEBE PASÍRUJE

23. Stringíruje ti tvou čepel vně a tedy kavíruj rychle pod jeho čepelí skrz. On bude kavírovat zároveň s tebou a přijde tedy se svou čepelí opět vně tvé čepele a bude chtít rychle pod tvou čepelí pasírovat sekondou. Dej dobrý pozor na to tempo, kdy se nahrbí a chce na tebe pasírovat, rychle voltýruj a (Pokračování textu…)