NEJJASNĚJŠÍMU PÁNU

FRANCESCO MARIA FELTRIO

Z ROVERE,

ŠESTÉMU VÉVODOVI

Z URBINA

Každý otec, (nejjasnější pane vévodo), aby získal dobrou pověst u jeho dětí, opatří jim místo u ctihodného dvora, který jim poskytne nejvyšší možnou ochranu. Rovněž já tak činím, naleznuv ten dar (napsat) dílo o učení šermu, kteréžto je tím nejlepším ze mě samotného a jež se odvážím předat k Vašemu dvoru, a protože toto je nejvýše prospěšné všem částem ducha, prosím Vaši Výsost o zajištění jakéhokoliv místa u Vašeho dvora, neboť tento je, a považován jest za znamenité kompendium světa, neboť sám o sobě presentuje tolik krásy a jest sídlem majestátna ve světě. Zároveň připisuji tuto knihu Vašemu synovi, nejjasnějšímu Donu Federigovi a naléhavě žádám o jeho ochranu, i když hoch je v plenkách a který, ač si hraje a směje se, objímá nás jeho vítěznýma rukama. Tak jako nahý a mladý Herkules, jeho chlapeckou rukou, dosud nedorostlou jejímu účelu, ohrožuje Hydru a poráží Hada, ježto jeho zjev září ušlechtilostí a velikostí jeho praotců a velkomyslnost, chrabrost a nespočetné další ctnosti jsou (již) zřejmé. To vše popsali vyčerpávajícím způsobem nejstarší a nejslavnější historikové, kteří, nazývajíce jej slavným, tak poskytli mu slávu nade všechny jiné prince, jejichž věhlas je zjevný. Obvyklých ctností Jeho Výsosti je bezpočet a jsou takové velikosti, že jej lze nazývat horlivým napodobitelem Boha. Tudíž nedivte se, Vaše Výsosti, zdlouhavému uvedení mé knihy do Vašeho nejjasněšího domu a že svěřuji knihu do ochrany nejjasnějšího Prince, Vašeho syna. Nicméně, berouc v úvahu sílu otcovské lásky, odpusťte (mi) prosím mou smělost. Berouc s jistotou nezměrnou laskavost Vaší Výsosti a Vaší nejjasnější krve, nezbývá mi, než pevně doufat, že nehledíc na nízkost mého psaní, zcela mu prokážete Vaši přízeň. Nicméně, nebude-li se to Vaší Výsosti zdát vhodným přijmout psaní s patřičnou milostí, přinejmenším prosím o souhlas (o to prosím poníženě), aby moje psaní mohlo být přítomno ve veřejných prostorách Vašeho Královského Paláce a rovněž v dalších veřejných místech Vašeho rozsáhlého panství. Pýcha povstane z pouhého faktu, že dílo smí přebývat mezi těmi, poníženě zasvěcenými službám a chvále VV.SS.AA., toho, za koho modlím se k Bohu Všemohoucímu, jest mu dáno plné a věčné štěstí.

Dáno v Sieně, 8. dubna L.P. 1610 Di V.A.S.
Ridolfo Capoferro z Cagli,
zcela ponížený měšťan a věrný služebník