O STEHNECH, NOHÁCH, CHODIDLECH A O PASSO

83. V guardia a při hledání misura, stehno a chodidlo pravé nohy směřují přímo vpřed a sklánějí se zpět v obliqua linea. Levá noha stehnem a chodidlem směřuje přímo na levou stranu, s kolenem ohnutým, jak je to jen možné, tak aby její pata byla v souladu z patou nohy pravé.
84. Při útoku je koleno pravé nohy ohnuté, jak jen to je možné, aby holeň a stehno tvořily velmi ostrý úhel. Naopak, levá noha se stehnem, je natažená vpřed a svažuje se in obliqua linea (zde šikmo k zemi).
85. Passo je správná vzdálenost chodidel (nohou), jak daleko jimi pevně stojíte (chodidly od sebe), nebo jak s nimi pohybovat ve střehu, při hledání mensury. Pro útok, co se týče vzdálenosti, budou tyto passo (kroky): ristretto del tutto (zcela sevřený, úzký), mezzo (poloviční) passo, giusto (řádný) passo, nebo passo straordinario.
86. Pro šerm neznám žádné lepší passo, než je passo ordinario, při kterém tělo zůstává v pohodlí a velmi hbité ve střehu, při hledání misura stretta, kdy postačí jen mírně protáhnout passo, tedy krok. Když někdo hledá mensuru s velmi malými passi, bude mít nohy příliš blízko u sebe a bude slabý (vratký), protože tato malá základna nebude dostatečně podpírat jeho Vita a bude uveden v nepořádek (zmatek, zde spíš nesoulad), jestliže by mensuru nehledal poznenáhlu, ale s passi a mezzipassi. Ztrácel by tempo a nemohl by spustit útok s patřičnou rychlostí. Nicméně, tyto řečené passi budou vhodné, když budou sloužit k přenášení z mensury (odsun zadní nohou, z důvodu získání většího odstupu), k položení do střehu a návratu do něj.
87. Passo v šermu, pro lepší pochopení, budeme dělit po vojensku, nebo po vojácku, na ordinario a straordinario. Ordinario je to, které bývá v guardi a při hledání misura stretta. Straordinario je to při pohybu, natažené passo vpřed, při útoku.
88. Passo, s ohledem na (směr) jeho umístění, může být zvažováno mnoha způsoby; vpřed, vzad, stranou, příčně, s nohami zkříženými, nebo ne. Rovněž lze pohybovat pouze jednou nohou, nebo oběma a pohybovat nohami v passo intero (celém kroku), či diminuirlo (zkráceném), nebo posunout umístění (nohy) při použití fuggire (únik), nebo scansar la vita (úhyb tělem).
89. Podle mého mínění, jsou ale dva hlavní způsoby (vycházející) z nohou samotných, fermarsi (zdržování se – zde místně) a muoversi (pohnutí se). První způsob je ten přináležící guardia a hledání misura, nebo schivarla (úhýbání). Druhý (způsob) slouží k útoku.
90. Passeggiare neslouží jinému účelu, než dodání krásného vzhledu, předvedení smělosti a provedení průzkumu síly protivníka, když se postaví do střehu. Při tomto způsobu přicházení vám mohou posloužit všechny (způsoby kroků), i passi stretti. Všechny jsou správné, ačkoli dle mého mínění je toto obyčejně prováděno samo o sobě z pýchy (chlouby, snahy o přesvědčivost).
91. Krom toho tyto neslouží k chůzi do strany. Když je soupeř s rapírem postaven v linea obliqua, takže jej musíte stringírovat (stringere) z venku, tedy vně, bylo by, dle mého mínění, rychlejší ihned hledat misura stretta v linea dritta, než konat proti pravidlům (ušetřit pohyb a tím i tempo, či dvě). Jsou však tací, kteří nepoužívají fuggire di vita, zatímco protivník přechází k útoku. Setkejte se s nimi v quarta a v seconda, podle toho, bude-li se tak dát z venku, nebo zevnitř. Bylo by dobré setkat se s nimi, pakliže máte (promyšlené) zvážené tempo a mensuru v této kvartě, či sekondě v linea dritta, bez překřížení noh (stringírovat i útočit pokud možno v jedné linii, tedy v linea dritta, zde postaveno proti soupeři, který nemění pozici těla, po stringírování protivníkem).
92. Křížení levou nohou směrem doprava inquartare (při použití kvarty) je nepoužitelné a zbytečné je i vlevo, protože zdržuje tělo a zkrátí pohyb pravé ruky při útoku, zároveň se ztrátou tempa. Scanso pravou nohou na soupeřovu levou stranu při inquartare, tedy použití kvarty samotné je dáno poněkud příležitostí a bude spíš použito při přátelském soupeření, než při nějakém sporu, či sváru.
93. Passate nejsou dobré, protože ztrácí mensuru a tempo, neboť zatímco je pohybováno levou nohou, ve stejný okamžik se tělo, pravá noha a paže s rapírem nemůžou pohnout v útoku s náležitou rychlostí a bez nebezpečí odezvy (contratempo soupeře).
94. Ritirate (ústup) je nezbytný hlavně po útoku, protože při útoku zůstává tělo nevyhnutelně nekryté a proto, jestliže bych zůstával příliš dlouho bez pohybu mohlo by se snadno stát, že protivník odpoví.