VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH TERMÍNŮ, JENŽ SE VZTAHUJÍ K POUŽITÍ ŠERMU

Protože je pro žáky nezbytné znát tyto termíny, které mistři šermu používají při vyučování, představíme si je následně několika vysvětlujícími slovy.

RAPÍR

1. U rapíru zohledňujeme forte, debole, fil falso (filo falso) a fil dritto (filo dritto). Někteří mají rádi dělení na tři ekvivalentní části rapíru, to jest debole a forte, což jsou krajní části a středovou – mezzo, neboť to se podílí s jednou i druhou částí (s forte i debole), podle toho, jak je to vhodné, na parírování a ferire. Někteří nalézají (správné) rozdělení ve čtyřech stejných částech, bez nějakého očividného užitku. Řečené termíny (autorem uvedené) jsou jednoduché a srozumitelné.

GUARDIE

2. Mluvíme-li o guardia, myslíme jistou pozici koše (jílce) rapíru. Vždy, když je umístěn nad ramenem, vytváří primu. Když klesne na úroveň ramene, bude sekondou. Pokud je snížen více, po pravé straně, vně vašeho kolena, vytváří tercii. Kvarta je provedena, když je jílec umístěn uvnitř stehna (nad levou stranou stehna pravé nohy). Tyto čtyři guardie jsou zvány hlavními a jsou všechny stejně důležité. Co se passo týče (rozvoru chodidel), paže, nohou, a linie rapíru, jsou však různé. Někteří vychvalují passo stretto a další zase passo largo, jiní mediocre (střední), někteří nataženou paži, jiní staženou více, či méně, jistí zase ohýbají Vita, druzí jej rovnají, někteří tvoří guardia s pravou nohou vpředu, druzí s levou, někdo drží rapír v linea dritta, někdo vysoko a někdo nízko a někdy z jedné, jindy z druhé strany, někdy vpřed a někdy zpět, v tolika liniích, co jen byly na světě nalezeny. Někteří, podle různých příležitostí, používají všechny výše uvedené způsoby guardie, které jsou jimi rozdílně nazývány alta (vysoká), bassa (nízká), strette (těsná), a larghe (široká) a další názvy získávají podle vrtošivosti mistrů.
Contraguardie jsou tercie a kvarta: ta první (tercie) pro stringer, tedy stringírování z vnější strany a druhá (kvarta) pro stringírování ze strany vnitřní, ačkoli pro všechny guardie existují contraguardie, které se vybírají podle rozmanitosti linií rapíru (soupeře).

TEMPO

3. Ve školách lze zaslechnout o čtyřech druzích temp, o primo tempo, o dui tempi, o mezzo tempi a o contratempo. Primo tempo vyžaduje, abyste, kdykoliv se naleznete v misura stretta, nebo v misura larga, zraňovali soupeře jediným pohybem rapíru. Na základě tohoto vysvětlení je pochopitelné, že ferire di dui tempi vyžaduje přinejmenším dva pohyby rapíru. K mezzo tempo dojde, když v misura larga zraňuji soupeře do předsunuté a nekryté paže s rapírem, nebo s dýkou, bodem, nebo sekem, anebo když poraňuji soupeře v misura stretta, když se pohybuje ve snaze o moje zraňování, nebo při (jeho) jiné akci. Radoppiare delle botte se provede (také) ještě pomocí mezzo tempo. Contra tempo je, když v medesimo tempo (ve stejném tempu), ve kterém chce soupeř poraňovat, provádím sám ferire soupeře ve velmi krátkém tempu a mensuře. Také by mělo být známo, že všechny pohyby a klid (nehybnost) soupeře, které nejsou provedeny v mensuře, nejsou tempem.

MENSURA

4. Mensura existuje larga a stretta. Larga je tehdy, když je možno soupeře poranit pomocí passo straordinario. Stretta vyžaduje, aby bylo možno soupeře poranit pomocí passo giusto à pie fermo.

KOLIK ZNÁME TEMP, VE KTERÝCH MŮŽEME PROVÁDĚT FERIRE

5. První (možností) bude, když je soupeř ve guardia. Když zvedne, nebo pohne přední nohou, nebo se přibližuje (pohyb těla, ruky atd…), bude to tempo. Druhak, když paríruje váš útok, bude to (opět) tempo. Třetí tempo pro útok vznikne, když se (soupeř) pohybuje bez rozvahy z jednoho guardi do druhého a to před tím, než plně zformuje nový střeh. Tempo vznikne také, když se zvedá rapír (poté, co byl prvně skloněný hrotem dolů, nebo do nápřahu, atd…), v průběhu jeho zdvihu je (také) tempo pro ferire. A poslední (možností) bude, když útok půjde mimo vita a tak vznikne tempo pro následnou rispostu.

PASS0 A PASEGGIARE

6. Passo může být: ordinario, straordinario, giusto, mezzo passo, stretto a largo. Jsou větší, či menší, v závislosti na rozmanitosti toho kterého passi (kroku). Passeggia, tedy chůze, může být (směrována) vpřed, jindy vzad, někdy do strany, jindy šikmo, s jedou nohou, nebo s oběma. Jsou také tací, kteří stahují přední nohu, aby uhýbali tělem visícím ve vzduchu proto, aby odpovídali s velkou rychlostí (přední noha se vrátí rychle k zadní, ale vrch těla zůstane "viset" na původním místě. Hruď a břicho se tak přeci jen vzdálí od soupeře, ale ruka s rapírem směřujícím na soupeře ještě nabude na dosahu.(Dnes je tato akce známá jak "sraz")).

PARÍROVÁNÍ

7. Paríruje se s filo dritto a i když zřídka, také s filo falso, v linea dritta, stejně jako v linea obliqua, někdy s hrotem vysokým, někdy nízkým, jindy nad (s hrotem nad soupeřovou čepelí) , někdy pod, podle toho, zda je parírován bod, nebo se
k a nebo také s jednou zbraní, či za pomocí obou zbraní dohromady. Mějte na zřeteli, že parírování vyžaduje nataženou ruku a bude doprovázeno pravou nohou, kterou bude následovat noha levá, když je potřeba (parírovat) s doi tempi: v tempu, ve kterém parírujete budete přesouvat levou nohu blízko pravé a při útoku pak půjdete vpřed s pravou nohou.

FINTY A COPRIR DELLA SPADA

8. Fintou nazýváme klamné signály rapírem, provedené stejně dobře sekem, jako bodem, vně i uvnitř rapíru, nad i pod, dopředu i zpět, v linea dritta a linea obliqua, jednou, či druhou zbraní. Tyto fintované útoky (pak) směřují jinam, než původně signalizují. Kontrafinty jsou prováděny proti fintám. Coprir Della spada je druh finty, provedený krytím hrotu soupeřova rapíru, pomocí debole vašeho rapíru, když se nalézáte v nízké kvartě. Musí být provedena v linea dritta.

PŘECHÁZENÍ Z GUARDIA DO GUARDIA

9. Změna střehů (guardia), může být proveden třemi způsoby: přímá, obrácená, neboli reverzní a výměnou. Přímá bude, když se prima změní na sekondu a sekonda na tercii a nebo tercie na kvartu. K reverzní dojde, když se kvarta změní na tercii, tercie na sekondu a sekonda na primu. Změna výměnou nastane, když se prima změní na kvartu, nebo kvarta na primu, či tercie na primu, nebo prima na tercii a také sekonda na kvartu, nebo kvarta na sekondu. Nicméně přijměte doporučení, že když, měníte jeden guardi na jiný, zatím co jste v mensuře, bude potřeba jít s levou nohou vzad a tuto levou nohu doprovázejte pravou nohou, čímž se zabezpečíte před protivníkem.

PROTI TĚM, KTEŘÍ KROUŽÍ

10. Protože se může snadno stát, že soupeř bude při obkroužení (obchází po kruhu, či spirále kolem vás), guadagnasse váš rapír zevnitř, musíte v tomto případě neodkladně kavírovat rapírem na vnější stranu, přenášeje levou nohu, doprovázenou pravou, šikmo, k pravé straně vašeho soupeře. Hrot rapíru postavíte v linea retta aby směřoval k pravému ramenu soupeře. Jakmile se pokusí z vnější strany znovu o guadagnare, budete pod ním znovu kavírovat a poraníte jej kvartou, s postupem pravé nohy vpřed s passo straordinario.

PROTI GUARDIA S LEVOU NOHOU

11. Soupeř se nachází v nízké tercii, s levou nohou vpředu, vy se položíte proti němu podobně, v tercii, ale s pravou nohou vepředu a s hrotem vašeho rapíru křižmo, směrem k vaší levé straně. To ze dvou důvodů. První důvod je ten, že takto nemůže soupeř ovládat váš rapír, který by hledal dýkou. Druhým důvodem je větší odkrytí vašeho Vita, čímž lákáte soupeře k passare. Poté, když soupeř půjde s passando, budete parírovat rapírem, tou samou tercií, s hrotem vysoko a za pomocí passando jej zasáhnete do hrudi. Kromě toho, chcete-li jako první zasáhnout řečeného (soupeře) ve střehu s levou nohou vepředu, umístěte se proti němu v obdobné tercii, s rapírem v linea retta tak, aby hrot směřoval na soupeřovu ruku s dýkou. Podle toho, jak budete potřebovat, budete schopen použít (na soupeře) stoccata mezzo tempo na řečenou ruku, nebo budete schopen dělat fintu nad dýkou a bude-li chtít (soupeř tuto fintu) parírovat, provedete kavaci rapírem pod jeho dýkou, passando s levou nohou vpřed, naleznete v istesso tempo (ve stejném tempu) soupeřův rapír vaší dýkou a zraníte jej pod jeho rukou. Také můžete fintýrovat pod dýkou a když bude chtít parírovat i tuto fintu, budete kavírovat a zraňovat soupeře sekondou, nad jeho dýkou, zároveň s passando a parírováním tak, jak je uvedeno výše. Pamatujte také na to, že se může fintýrovat a zraňovat bez passare, ale pouze za předpokladu, že soupeř na vaši fintu pasíruje a chce vás zraňovat. V tomto případě se během soupeřova passare pouze zakloní vita vzad, paríruje rapír (soupeře) pomocí dýky a (pak) jej zraníte nad, nebo pod dýkou, podle toho, co se vám bude jevit vhodnější. Nicméně musíte být upozorněn, že se ten, kdo budete mít co do činění s levákem, který stojí s pravou nohou vpřed, bude muset proti němu postavit s levou nohou vpředu, s rapírem staženým a s tělem nakloněným na jeho pravou stranu. Na stejnou stranu, na které nese své zbraně tak, aby tyto mohl rozvážně umístit s nebezpečím pro soupeře. Ten nebude schopen začít žádný útok, který by nebyl obranou (tedy nebyl prováděn v rámci obrany proti vašemu útoku).

STRINGER RAPÍRU

12. Rapír je stringírován z důvodu přicházení do mensury, nebo odkrytí protivníka vně, či uvnitř, vysoko, nebo nízko, ale vždy v linea dritta, zatím co se soupeř pohybuje, nebo je v klidu. Většinou se tak děje v doi tempi. V prvním (tempu), je získáno debole (soupeřova) rapíru jedním palmo debole vašeho rapíru (kontaktem vaší čepele, v místě vzdáleném jedno palmo od jejího hrotu, s debole soupeřovy čepele). Ve druhém tempu je získán začátek forte soupeřova rapíru tím způsobem, aby kavíroval a vy kontrakavíroval, nebo (nebudete-li to potřebovat) kontrakavaci neprováděl. Ještě byste měl dbát o to, aby tvář byla v linea dritta a aby forte vždy provázelo debole, spolu s pohybem noh.

VELMI UŽITEČNÉ POUČENÍ O OVLÁDNUTÍ RAPÍRU

13. Rapír lze ovládnout dvěma způsoby. Předně, když získám soupeřův rapír, nikdy nebudu ztrácet kontrolu při ferire. Druhak, batýruji-li rapír jakýmkoliv způsobem tak, aby odešel z mé presentia, čímž se rozumí, že když se násilím pohne, bude pod mou kontrolou a v tom tempu soupeře zraním dříve, než se osvobodí (vr
átí hrotem do presenza, nebo než se mu podaří parírovat). Ovládnutí samotného rapíru je (nastává) z klidu, nebo z pohybu, přičemž v prvním případě jde o bod, ve druhém o sek, to jest ovládnutí pomocí forte při parírování, nebo batýrováním s debole pro hledání tempa a mensury. Při používání samotného rapíru, maje ovládnutý rapír (soupeře) pomocí forte (svého), nesmíte nikdy odpovídat sekem, avšak bod (pro to) bude dobrý. Jeden i druhý (způsob) mohou být provedeny, ovládáte-li soupeřův rapír vašim rapírem i dýkou společně. V takovémto střehu spočívá kontrola, ačkoli vás vždy nabádám ke zraňování hrotem (bodem), neboť je více smrtící, ba ani neodstraňuje rapír z jeho presenza, zatímco sek dělá pravý opak.

CAVARE A CONTRACAVARE

14. Kavírování, podobně jako kontrakavírování, se provádí za účelem úniku (fuggire), nebo získání tempa a mensury a je tak konáno buď vpřed, nebo vzad, podle řečeného úmyslu. Metoda kontrakavace vyžaduje následovat rapír soupeře (při jeho kavaci), přemístěním vašeho rapíru na jeho původní místo a toto může být provedeno na jednu i druhou stranu. Je také nezbytné vědět, že kavírování rapírem může být (provedeno) nad a nebo pod soupeřovým rapírem při (provádění) guadagnare a (pak) ještě následuje další rozdíl mezi tímto jedním a druhým způsobem kavírování: kavace spodem, ke stringírování, je kavací s nataženou rukou a s malým postoupením pomocí nohou a kavace vrchem je provedena s ústupem vita s paží a s rapírem v linea obliqua zpět. Pak budete mít váš rapír volný, zbavený hrotu soupeřova rapíru, (a) přemístěný okamžitě fortem vašeho rapíru nad jeho (rapír). Tento způsob kavírování může být proveden pro ferire, stejně tak, jako pro stringere.

FERIRE

15. Poraňujeme dvěma způsoby, sekem a bodem, ale jeden každý z těchto má své vlastní, různé druhy, podle toho, jak zraňuje. Pro man dritto bude (sek) buď ordinario, fendenle, tondo, montante, stramazzone, ridoppio a z riverse (levé) strany budou také takové, jak jsou výše uvedeny. Body jsou převedeny do čtyř druhů (viz. odstavec o bodech). Man dritto jsou ty, které jsou zahájeny z pravé strany, ordinario jsou nazývány ty, které prochází linea obliqua, to jest, od levého ramene do pravého kolena soupeře. Avšak ty, jenž půjdou při ferire v linea dritta shora dolů, jsou nazývány fendente. Tondo vyžaduje, aby byly točeny napříč. Montante jsou ty, které vychází s filo dritto rapíru zdola a pokračují při ferire až k pravému rameni soupeře. Stramazzone jsou ty, které půjdou ze zápěstí, jakoby po kruhu. Ridoppio nazýváme ty, když s mezzo man dritto srazíte soupeřův rapír a pak přejdete k točení (sekání) dalšího man dritto ordinario. Falso může být použito dvěma způsoby a to dritto a manco. Falso dritto může posloužit k úderu do soupeřova rapíru vně, to jest k jeho pravé straně a falso manco k úderu směrem k jeho levé straně. Proto, podle mého mínění, stane-li se, že budete parírovat s falso dritto, tvrdím, že tak bude vykonáno mnohem lépe obratem zápěstí ruky a parírováním s filo dritto a to z důvodu větší bezpečnosti a také proto, že (poté) budete rychleji točit dritto. Nicméně, když odrazíte (čepel soupeře) úderem falso manco, můžete útočit stejně tak bodem, jako sekem. Dbejte na to, pokud parírujete s falso, abyste paríroval tou částí ostří, která vede od středu rapíru směrem k hrotu a když parírujete s filo dritto, parírujte s forte, tedy tou částí, jež vede od středu čepele dolů, směrem ke koši. Pamatujte si, že man dritti a riversi se provádí pohybem z lokte a pokud to snese (dovolí) mensura a tempo, (pak také) z horní části paže.

SEKY

16. Seky je žádoucí provádět řezem (doslovný překlad je "kosením"). Z toho důvodu přichází debole při ferire vždy tak, aby se kousek po kousku v seku přicházelo k nejostřejší části čepele. A pro tyto důvody jsou seky, které prochází shora dolů silnější než ty, které jsou vedeny od pasu nahoru. Co se týče obou těchto způsobů, budou-li započaty víceméně v mensuře, budou použity s řezem (kosením).

PUNTA

17. V rámci punta, tedy bodů, vzpomeňme stoccata, imbroccata a punta riverso. Imbroccata vychází z prima guardi a poraňuje soupeře od levého ramene, až po jeho pravé koleno, s filo falso vespod. Ruka se neotáčí, protože by pak nebylo možné dosáhnout hrotem při ferire a bylo by nutno jím hodit (vrhnout jej vpřed, např. přes vysoko položenou čepel soupeře). Stoccata vyžaduje, aby byla započatá v terza guardi a poraňovala soupeře do pravého ramene. Punta riversa vychází z kvarty a bude poraňovat soupeřovo rameno z vnější strany, dovnitř otočenou rukou. Někteří útočí (také) bodem pomocí falso, kterým prochází ze spodu nahoru, směrem k hrudi soupeře, nacházeje se v nízkém střehu.