NEBOŤ ŠERM JE UMĚNÍ, KTERÝM SI ČLOVĚK V PŘÍPADĚ NUTNOSTI TĚLO I ŽIVOT OCHRAŇUJE A S DOVEDNOSTÍ BRÁNÍ, (A) TAKÉ SVÉMU NEPŘÍTELI ŠKODU PŘIVODIT MŮŽE. TEDY POUŽÍVEJ K TOMU TYTO PROSTŘEDKY:

Za prvé.

Na svého protivníka máš útočit opatrně a co na něm chceš poškodit, sám na sobě musíš chránit.

Za druhé.

U soupeře shledávej (pozoruj) tři slabiny (odkrytí), které se nachází ve střední části těla, od hrtanu, až po stehna. Co se týče útoků, nejsou na pažích a stehnech žádná zvlášť slabá místa.

Za třetí.

Je nutno dávat pozor a všímat si, jestli je soupeř s čepelí vysoko, nebo nízko, (či je tato) zdvižená (hrotem vzhůru), nebo natažená a jestli (soupeř) vede hrot více vpravo, nebo vlevo. (Také) drží-li zbraň blíže těla, nebo ji vede nataženou paží od těla, jestli zůstává pevně ve střehu, nebo se k tobě přibližuje rychlými body, nebo seky.

Za čtvrté.

Pamatuj, že je možno přiblížit se pohodlně k odkrytým místům soupeřova těla, ale (také) zároveň dávat pozor na to, aby nebylo vědomě vystavováno vlastní odkrytí a aby toto bylo dobře bráněno a soupeř nemohl včas dosáhnout jeho poškození (poranění) a proto použijeme Lägern, tedy střehy, přemístění a také jiné další prostředky.

Za páté.

Pamatuj, že vcelku máme pouze čtyři hlavní střehy, z nich pochází všechny možné body a střehy. Jmenujme primu, sekondu, tercii a kvartu.

Za šesté.

Pamatuj také, že všechny tyto střehy a útoky jsou v liniích na vrchní, střední a spodní rozděleny.

Za sedmé.

Jako správného a pevného základu použijeme nohou. Nemají se příliš vzdalovat od sebe, asi jen na délku boty. Předpokládejme, že předsazená noha, pravá či levá,  bude poněkud natažená a u druhé nohy má být koleno trochu ohnuté. Celé tělo tak bude částečně v šikmém postoji. Pokud útok nevyžaduje vykročení přední nohou, nezáleží na tom, jak jsou nohy rozkročeny. Je však žádoucí, aby váha těla spočívala na stehně zadní nohy. Tím se také může přední noha posouvat s větší lehkostí.

Za osmé.

Je lhostejno, útočíme-li vně či uvnitř, ale tělo se musí držet za čepelí, neboť tak je dobře chráněno.

Za deváté.

Pokud již víme, jak se hotovit k útoku, je třeba k němu znát také vhodné prostředky.

Za desáté.

Těmito prostředky rozumíme: Motion, Mensur, Tempo, stringiren, caviren, passiren, findiren, voltiren, retrahiren, Pariren, Chiamata, provádění Ligiren, caminiren, revers a další.

Za jedenácté.

Když hledáš čepel soupeře a útočíš, musíš vždy vidět, že toto na schweche (tenčí) jeho čepele započneš.

Za dvanácté.

Všechny motiones a pohyby, byť jsou malé, je třeba co nejvíce uspíšit a nedělat jich příliš mnoho. Při každém pohybu hrotem setrvávej poblíž hrotu soupeře, vyjma toho (případu), že by se jednalo o lákání (záměrné).

Za třinácté.

Když započneš postupovat na soupeře a brát (hledat) mensuru, musíš vždy začínat na schweche (tenčí) jeho čepele.

Za čtrnácté.

Nesmíš příliš brzy přejít od (svého) schweche (tenčí) ke (svému) stercke (hrubí), neboť by to byl pohyb tak velký, že by jsi mohl být během hledání soupeřem zraněn. Při hledání nesmíš jít až na střed čepele, nebo hrubí, či (ještě) dál, pokud se nedostaneš ihned k útoku a to by se muselo udát v tempu, musíš jít zpět na schweche (tenčí) zlomit mensuru.

Za patnácté.

Když máš v úmyslu přejít od středu k hrubí (své čepele), tak máš vždy dělit čepel soupeře svou čepelí a poté půjdeš stringírovat, nebo kavírovat čepel soupeře, podle toho, jaká nastane příležitost.

Za šestnácté.

S pomocí hrubí útoč vždy a při každém útoku, ať je to prima, sekonda, tercie, nebo kvarta. První část hrubí tvé čepele musí dělit první část tenčí tvého soupeře.

Za sedmnácté.

Také se nemá útočit na každé odkrytí, (to má nastat) pouze v případě, máme-li protivníka předem dobře vyzkoušeného a víme co jeho pohyby znamenají. Zmeškání tempa znamená stáhnout se zpět k tenčí a pomoci mensury znovu hledat správné tempo.

Za osmnácté.

Je třeba si pamatovat, že dlouhá stocade (výpad přední nohou) a passiren (pasírování, pomocí celého kroku) jsou dvě odlišné věci. Stocade provedeme dlouhým předsunutím pravé nohy, ale passada bude vykonána několika rychlými kroky.

Za devatenácté.

Kolikrát chceš zaútočit pomocí stocada, nebo passada, tolikrát musíš dávat pozor na soupeřův hrot, abys tento při útoku dobře odstranil a celou horní část těla i s hlavou bránil dobře košem (rapíru) a rychlým krokem k němu pospíchal.

Za dvacáté.

Tak se stane, že když jsi ve střehu, útočíš, (či) pasíruješ, jeho hrot nech&aa
cute;š vedle svého těla a tedy jej takto oslabíš, takže se již nebude moci dostat k útoku, avšak ty budeš moci útočit tak často, jak se ti dostane tempa.

Za dvacáté prvé.

Bude-li tvá čepel zastoupena (snad i sešlápnuta) soupeřem tak, že se ocitneš s hrotem nízko a tak ti brání (v pohybu), pomož si svým resolution (zde myšleno patrně rozhodností, i když popisovaná akce odpovídá ritirátě (ritirata), tedy vlastně ustoupení), pomocí kterého zlomíš soupeři rychle mensuru a čepel opět pro sebe vytáhneš.

Za dvacáté druhé.

Máš-li svého soupeře před sebou a vidíš již, že se pokládá do svého Guardi (střehu) a zaujímá postavení, tedy připrav se s vážností směle k útoku a postav svůj Contrapositur (protistřeh).

Za dvacáté třetí.

Ačkoliv je lepší na soupeře zaútočit, jak na něj čekat, přeci je často třeba, když se má soupeř k horlivé opovážlivosti, ve střehu pozorovat, co chce tento (soupeř) učinit, (neboť) často takovýmto konáním (ti) sám dá výhodu.

Za dvacáté čtvrté.

Musíš také dávat pozor na nepřítele bláznivě a nerozvážně na tebe útočícího, aby ses příliš nevzdálil čepelí od jeho hrotu a dobře si hlídal jeho pohyby (motion).

Za dvacáté páté.

Když stringíruješ soupeřovu čepel, nejdi níže, než po stringírování tenčí. Svůj koš zachovej dobře pro tvé tělo. Soupeři se vždy dívej na pravou ruku, hrubí čepele a zápěstí a ne do obličeje.

Za dvacáté šesté.

Levou ruku měj vždy vedle levého oka a tuto ponechej k parírování. Pokud jsi položený (v pozici) s čepelí dlouze nataženou vpřed, musí tvá levá ruka spočívat pevně při obličeji. Používáš-li paži krátkou, má být levá ruka, k parírování (aby mohla parírovat), držena poněkud více ven (dál od obličeje).

Za dvacáté sedmé.

Když se soupeř začne pokládat do střehu, staví guardi a ty chceš přijít se svou čepelí, musíš dávat velmi dobrý pozor, na kterou stranu vede (protivník) svou čepel. Podle toho potom můžeš chystat svou contra positur (protipozici). Svůj hrot veď vždy k jeho pravé straně, tím (se) budeš dobře bránit všemu, co by tě mohlo poškodit. Na hledání čepele nemůže být nalezeno lepšího střehu, než toho s nataženou čepelí (tedy paží). Někteří tvrdí, že máme naopak vždy hledat čepel paží krátkou, poněvadž (tato) dá lepší a silnější útok, (a) oproti tomu je hledání čepele dlouhou paží daleko těžší, (paže) je daleko natažená a tím nemůže nepřítele tak brzy zasáhnout a na rozdíl od toho, při krátké paži je hrot daleko vzadu a než se soupeř přiblíží se svou čepelí, aby útok paríroval, druhý jej již zasáhne. Je třeba si také povšimnout, že když se někdo pokládá (staví se) s dlouhou čepelí (s nataženou paží) a chce hledat čepel soupeře, musí (na soupeře) útočit krokem úzkým, neboť, když je délka natažené paže výhodou pro dlouhý útok (dosahem), musí se nohami držet poloviční vzdálenost.

NÁSLEDUJE (OBJASNĚNÍ), JAK CHÁPAT

ITALSKÉ ZPŮSOBY A TERMÍNY.

1.Stringiren, to jest: vazba, nebo nalézti soupeřovu čepel.

2.Caviren, to jest: předejít (odvrátit) a přejít.

3.Passiren, to jest: když se probíhá vedle a pod soupeřovou čepelí.

4.Finda, dělat fintu, neboli svádět (k něčemu).

5.Voltiren, to jest: útočit kvartou pomocí falschen Tritt (krok vpřed, levou nohou za pravou) a otočení se tělem.

6.Retrahiren, to jest: mírné odstoupení vzad levou nohou a tělem z důvodu (jejich) ochrany (stažení těla do bezpečí).

7.Pariren, vzít (odstranit) čepelí, rukou, nebo dýkou.

8.Chiamata, dělat chiamátu: oddělit se, z důvodu následného útoku. (pozn. překl.: chiamata je tzv. pozvání, lákání k útoku)

9.Ligiren, to jest: někomu přeložit (položit) (přes) čepel.

10.Caminiren, to jest: útočit postupem (postupováním).

11.Tempo je: útok ve správném okamžiku, tedy když se spatří odkrytí, má být rychle zasaženo.

12.Mensur, je správná vzdálenost k soupeři.

13.Motion, je pohyb. Čím je menší, tím je lepší.