Projekt „Vecchia Scuola di schermatori“ vznikl za účelem poznání učení starých šermířských mistrů období renesance a ranného baroka. Vize jeho existence směřuje k překladům textů zaobírajících se šermem rapírem, co by hlavní zbraní, včetně jeho párování s jinými zbraněmi, následnou rekonstrukcí poznatků získaných na základě těchto překladů a k jejich praktické aplikaci dostupnou formou veřejnosti.

   Výše uvedená definice je však pouhým shrnutím smyslu uvedeného počínání. Důsledkem by mělo být v první řadě obnovení pravdivého povědomí o tomto způsobu boje. Pevně věřím, že tato „disciplína“ si najde znovu nejen své obdivovatele, ale také následovníky a ty, jenž budou věnovat své úsilí také verbálnímu ztvárnění těchto starých principů, které jejich autoři sami korunují na ušlechtilé a vznešené umění obrany.


   K textům uvedeným pod hlavičkou tohoto projektu však musím ještě dodat pár vět, aby tyto nebyly chápány jinak, než způsobem prvně zamýšleným.

   Vznik těchto textů je povětšinou podpořen alespoň dvěma zdroji, konzultací s lidmi znalými velmi dobře potřebných jazyků (děkuji tímto, příkladně Mgr. Jiřímu Jindrovi, za velmi důležité a přínosné konzultace) a také praktickým zkoušením, avšak často se stane, že překlad předběhne lidské možnosti, ať už časové, či v mnoha případech morální. Tím chci říci, že mnoho akcí nelze prakticky zcela vyzkoušet, a nebo k tomu zatím plnou měrou nedošlo, díky množství informací, které je nutno nejen pochopit, ale také vstřebat, což potvrzuje svým vysvětlením příkladně i Capo Ferro sám:

    „Jsou čtyři základní kauzy této disciplíny (šermu): Mysl, Natura (význam viz. přehled výrazů), Dovednost (znalost, umění, zručnost, um) a Cvičení (nácvik-návyk). Mysl, jako něco používající Naturu. Natura, jako mocná síla ducha. Dovednost, jako vládce a usměrňovač povahy. Cvičení, co by zprostředkovatel dovednosti……… Dovednost, či znalost, pozoruje Naturu a jestliže vidí, že pro malou schopnost subjektu nemůže dělat vše, co je zamýšleno udělat, vezme v úvahu její kladné rysy a její nedokonalosti v mnoha detailech a jako architekt zhotovující krásný model ořezává, zabrušuje, leští a zušlechťuje části Natury, redukujíce poznenáhlu, až k vrcholu její dokonalosti.“

   Tolik tedy slova Capo Ferra. Pravdou zůstává, že krom uvedeného, je navíc nácvik technik pana Fabrise, Capo Ferra a dalších jejich současníků, značně ztěžován právě díky řečeným technikám, které jsou takřka zcela vždy založeny na útoku bodem a v každém případě na zásahu v pohybu soupeře. Použití sportovních čepelí omezuje poznávání na značně neadekvátní nácvik, pro jejich „rychlost“ a rozměry a použití čepelí váhově i rozměrově odpovídajících značně umocňuje riziko vážného zranění, bez ohledu na zakrytí hrotu takovéhoto rapíru, či standardní ochranné vybavení. Lze samo sebou použít náhražky bezpečnější, ale veskrze tyto značnou měrou zkreslují použití technik založených právě na faktorech, které se vzrůstající mírou bezpečnosti naopak mizí. Tímto se nesnažím cokoliv ospravedlnit, ale důrazně nabádám každého, kdo bude toužit po praktickém cvičení technik zveřejněných v tomto projektu, aby bral na zřetel jejich smysl a účel, to jest, že jsou určeny výhradně k poškození, či zranění člověka a bylo by značně naivní zůstávat v domnění, že tomu je jinak. Zveřejněné texty rozhodně nemají sloužit jako návod, ale pouze jako informace, se kterými je nutno nakládat adekvátně ke svým schopnostem.

   Zkušenosti je vždy možno konzultovat s lidmi, kteří, jak již bylo uvedeno, naleznou zálibu právě v tomto pojetí šermu a naopak, nikterak nepopírám existenci jiných fungujících názorů na dané téma v minulosti, ale i dnes. Pravda je přeci relativně vztažena k tomu, k čemu chci řečený subjekt používat a nakolik mi postačuje jeho využití. A to budiž řečeno bez jakéhokoliv podtextu a věřím, že i tento projekt přinese mnohým nejen nové informace, ale také nový směr a zalíbení.

Petr Skalický