O znalosti – umění šermu

O ŠERMU OBECNĚ

1. Na světě není nic, na co by Natura, moudrá učitelka a vlídná matka vesmíru, pohlížela s větší předvídavostí a větší pílí, než na záchranu a ochranu sebe samé. Člověku, jenž je nade vším druhým nejvznešenějším stvořením, byla věnována, jak vidno, velká pozornost, co se týče jeho bezpečí a ochrany. Nejenže mu Natura poskytla možnost a výhodu získávat vše potřebné k životu pomocí rukou, ale také mu dala paži s mečem, nejvznešenějším nástrojem ze všech, pro ochranu a obranu před útokem nepřátel, nicméně v souladu se správnými a hodnotnými pravidly a uměním šermu. (Pokračování textu…)

O ŠERMU A JEHO DEFINICI

24. Šerm je umění obrany s rapírem (opět vztaženo na zbraň použitou v této knize).
25. Je to umění, neboť je souhrnem pravidel, která jsou vždy platná a pravdivá, správně uspořádaná a prospěšná občanskému konání. (Pokračování textu…)

ČÁST O ŠERMU, JENŽ JE POSTAVENA NA ZNALOSTI RAPÍRU 

29. Existují dvě (elementární) části šermu: znalost rapíru a jeho ovládání. Znalost rapíru je první součástí nauky o šermu a učí vás poznatkům o rapíru, abyste jej mohl dobře ovládat.
30. Tedy, rapír je zbraň ze zahrocené oceli a je vhodná k obraně ve vzdálenosti, ze které může jeden nebo druhý přirozeně, s ohrožením života, útočit. (Pokračování textu…)

O MENSUŘE

40. Do teď jsme pojednávali o první části, ze které se skládá umění šermu a to o znalosti rapíru. Nyní začneme pojednávat o druhé části, to jest jeho ovládání.
41. Ovládání rapíru je druhou částí šermu. Bude ukázána metoda ovládání rapíru a jeho příprava k obraně. Samotná obrana, příprava a prvotní manipulace rapírem, uvede bojovníky do správné vzdálenosti a do vhodné pozice těla, s ohledem na včasnou obranu. (Pokračování textu…)

O TEMPU

50. V šermu si lze pod pojmem tempo představit tři různé věci. Prvním významem, je vhodný časový úsek pro pohyb, nebo (naopak) klid. Mou potřebou, je dosáhnout hrotem na základě nějakého mého úmyslu, bez zvažování, zda bude tempo krátké, či dlouhé, pouze aby tento můj hrot dosáhl cíle. Tak, jako v umění šermu, když se přichází do mensury, bude mi třeba určitého a správného tempa pro pohyb a klid. Nezáleží na tom, zdali dosáhnu (cíle) rychle, nebo později, za předpokladu, že dosáhnu požadovaného prostoru. (Pokračování textu…)

O OSOBĚ A V PRVNÍ ŘADĚ O HLAVĚ

61. Hlava je vpravdě hlavní věcí, při tomto cvičení a proto je umístěna na náležitém místě, neboť je to ona, která pozná mensuru a tempo. Z toho důvodu je nevyhnutelné její umístění na místě, kde může plnit funkci stráže a pozorovat krajinu na všech stranách okolo sebe.
62. Umístění hlavy in guardia (ve střehu) a při hledání mensury je správné, když tvoří společně s rapírem přímou linii. Takto uvidí oči každý klid (nehybnost) a pohyb rapíru, či těla soupeře a ihned budou vědět, na která místa útočit a která bránit. (Pokračování textu…)

O VITA, TEDY TĚLE

67. Ve střehu a při hledání mensury, musí být tělo ohnuté a svažující se šikmo vzad tak, že úhel, který dělá pravá noha je jen stěží zjevný, a levá noha (oproti tomu) vytváří úhel tupý, takže levé rameno je ve shodné linii s levou nohou a pravé rovnoměrně rozděluje mensuru nohou ve střehu na polovinu (je umístěno na polovině vzdálenosti mezi chodidly).
68. Při ferire, tedy poraňování, je tělo tlačeno vpřed, takže pravá noha vytváří tupý úhel vůči tělu a střed pravého ramene koresponduje se středem paty pravé nohy a středem stehna. (Pokračování textu…)

O PAŽÍCH

74. V guardia a při hledání misura, by se měla pravá paže poněkud sklonit, aby její vrchní část byla položena v linea obliqua, tedy šikmo, snížená tolik, aby šel loket naproti tělu a korespondoval s (byl ve shodě, tj. nad) pravým kolenem. Předloktí musí být také staženo poněkud vzad a musí vytvářet (procházet) linea diritta, společně s čepelí rapíru.
75. V guardia a při hledání misura, by měla levá ruka zároveň s levým stehnem vyvažovat Vita, tedy tělo, protiváhou pravému stehnu a noze. Její vyšší část (parte superiore) bude natažená, aby korespondovala s levým kolenem (nad levým kolenem) a ohybem šla naproti levému boku. Její nižší část (předloktí a dlaň) bude částečně připravena podpořit úder při pohybu těla vpřed, který ale nesmíte přerušit. (Pokračování textu…)

O STEHNECH, NOHÁCH, CHODIDLECH A O PASSO

83. V guardia a při hledání misura, stehno a chodidlo pravé nohy směřují přímo vpřed a sklánějí se zpět v obliqua linea. Levá noha stehnem a chodidlem směřuje přímo na levou stranu, s kolenem ohnutým, jak je to jen možné, tak aby její pata byla v souladu z patou nohy pravé.
84. Při útoku je koleno pravé nohy ohnuté, jak jen to je možné, aby holeň a stehno tvořily velmi ostrý úhel. Naopak, levá noha se stehnem, je natažená vpřed a svažuje se in obliqua linea (zde šikmo k zemi). (Pokračování textu…)

O DIFESA A GUARDI

95. Až doposud jsme pojednávali o první části zvládnutí rapíru, která nás učila o správné vzdálenosti a poloze všech končetin i těla, jenž je vyžadováno v rámci vlastní obrany (difesa). Nyní budeme hovořit právě o obraně (difesa).
96. Obrana (difesa, myšleno ochrana sebe sama, viz. bod 3, první kapitoly) je druhou částí zvládání rapíru a která nás instruuje o jeho použití k obraně (opět viz. difesa). Tato se dělí na dvě části. První z nich je obrana samotná (difensiva), neboli guardia, jak ji budeme nazývat. Druhou částí je offensiva, neboli útok. (Pokračování textu…)

O ZPŮSOBECH HLEDÁNÍ MISURA

104. Útok (offesa) rozdělujeme na dvě části: hledání mensury a útok samotný (ferire – tedy poranění).
105. Hledání mensury pro útok (offesa) nastává, když jsem v guardia a hledám misura stretta, abych mohl útočit (nebo řečeno jinak, poranit. viz ferire). (Pokračování textu…)

O FERIRE, TEDY ZRAŇOVÁNÍ

112. Ferire, tedy zraňování, je poslední akcí při offensiva, tedy při útoku, v šermu, ke které dospěji, když se ocitnu v misuře strettě. Pohnu s Vita, s nohami a paži tlačím vpřed, to všechno v jednom tempu, abych byl co nejlépe schopen poranit soupeře. To se stane di pie fermo (bez pohybu nohou, přesněji chodidel), nebo s accrescimento del passo, tedy zvětšením vzdálenosti mezi chodidly. (Pokračování textu…)

O DÝCE

O dýce, bude v této krátké kapitole postačující zaznamenat pouze to, že byla vynalezena pro větší osobní bezpečí. (Pokračování textu…)