PŘEHLED A VÝKLADY

ITALSKÝCH VÝRAZŮ

Použitých v knize

RIDOLFA CAPO FERRA di CAGLI

   Níže uvedené výklady pojmenování akcí, vzdáleností a ostatních výrazů použitých v knize „Gran simulacro…“ , jsou vztaženy pouze na toto dílo Capo Ferrovo a vychází jak z překladu J. Kirbyho, tak mých vlastních poznámek. Jejich detailní platnost je značně variabilní, vzhledem ke snaze o mírnou universálnost a také k jisté míře subjektivního názoru jejich původního autora. Nesnažil jsem se slovník mnoho upravovat a taktéž jsem posléze zanechal porovnávání s dílem „Scienza d’Arme…“, mistra Salvatora Fabrise, z části abych nekazil koncepci mistra jiného a druhak také proto, že mezi díly obou pánů je, dle mého mínění, i přes značnou úctu k panu Capo Ferrovi, nemalý rozdíl, co do obsahu materiálů pro studium, praktických rad i vlastního, individuálního přístupu k některým praktickým otázkám šermu. Taktéž nelze zapomenout na didaktickou hodnotu díla pana Salvatora, která, dle mého názoru, nebyla žádným z jeho současníků překonána.
   Přesto dílo pana Capo Ferra řadím mezi nejhodnotnější pojednání o boji rapírem vydaná v období následovníků – vydavatelů (můj subjektivní názor) mistra Fabrise a tudíž se budu snažit uchovat jeho koncepci netknutou i ve výkladech použitých italských výrazů, neboť v mnoha případech se významově shodují s názvoslovím mistrů jiných. Nutno však říci, že existují i výjimky a proto jej v žádném případě nelze považovat za univerzální terminologii a jako i v jiných oborech i tento slovník může v čase podléhat jistým drobným změnám, či být obohacen novými informacemi a poznatky, jež vyplynou z pokračování praktického studia této ušlechtilé disciplíny.


Accrescimento del passo
– v podstatě zvětšení vzdálenosti mezi chodidly. Tento výraz používán ve spojitosti s ferire. Tedy zjednodušeně: ferireaccrescimento del passo představuje příkladně tu akci, kterou dnes nazýváme výpadem z přední nohy a ferire…pie fermo znamená zraňování soupeře pomocí pouhého přenesení těžiště vpřed, v součinnosti s ohnutím kolena pravé nohy, natažením paže a patřičného předklonění těla.

Alta – vysoký, vysoká. Příkladně ve vztahu ke střehu…prima alta, tj. vysoká prima.

Bassa – nízký, nízká. Příkladně ….guardia bassa, tj. nízký střeh.

Battuta, battere – batuta, batýrování. Batuta je úder čepelí o čepel soupeře, provedený nejlépe ostřím vlastního debole na plochu čepele soupeře, u rapíru většinou na část mezi hrotem a středem čepele. (Tento výraz může být používán i pro vědomý úder chodidlem o zem, příkladně v rámci finte).

Botta lunga – doslovně dlouhý útok (úder).

Cava, cavare, cavato, cavatione…. – kavace, je pohyb hrotem na druhou stranu soupeřovy zbraně, nebo levé ruky, buďto nad, nebo pod čepelí, či levou rukou. Tato akce může být provedena za následujících okolností: Když se protivník pokusí o útok, když se protivník pokusí, nebo uspěje při stringere, nebo guadagnare, když budete chtít útočit vy a nebo když budete chtít provést stringere, či guadagnare.

Contra cavare – odpověď na soupeřovo cavatione, tím, že se pomocí vlastní cavatione vrátíte čepelí opět na stejnou stranu soupeřovy čepele, kde jste se nacházeli na začátku soupeřova cavatione.

Contra tempo – jednání proti soupeřovu tempu. Například, když se postupuje proti soupeřově útočné akci vlastním protiútokem, který je proveden v kratším tempu, než soupeřova akce. Mé vlastní tempo může být i delší za předpokladu, že odsunu, nebo přesunu své tělo, nebo část těla, kam mám být zasažen, z linie soupeřova útoku tak, abych nemohl být poraněn ani na jiném místě mého těla.

Coprir della Spada
– doslova „zakrytí rapíru“. Typ finty, provedený krytím hrotu soupeřova rapíru, pomocí debole vašeho rapíru, když se nalézáte v nízké kvartě. Tato akce se musí provádět v linea dritta.

Debole, debile
– slabá, neboli tenčí část čepele rapíru, zužující se od středu čepele k hrotu. Je částí používanou pro zraňování. V určitých případech lze samo sebou také poranit pomocí forte, či jiné části rapíru, ale není to obvyklé.

Dritto, dritta – pravá (strana, strana něčeho).

Dui tempi, doi tempi –  dvě samostatná tempa, navazující na sebe. Například dva pohyby rapírem, nebo tělem, odpovídají dui tempi, tedy dvou tempům.

Falso – nepravé, klamné, u ostří též rubové. Též sek s filo falso, nebo bod směřující vzhůru a vycházející z nízkého střehu.

Falso dritto
– sek který vychází z pravé strany a je proveden pomocí filo falso.


Falso manco
– sek který vychází z levé strany a je proveden pomocí filo falso.

Ferire – zraňování, poraňování, též zasahování. Tempo, které má začínat nalezením misura stretta a končit zásahem soupeře.

Fermo – pevně, stacionárně, nehybně, či bez pohybu.

Filo dritto – lícové ostří, tedy to, které v tercii přirozeně směřuje dolů< br />
Filo falso – rubové ostří, tedy to, které v tercii směřuje směrem vzhůru.

Finta, finte (mn.č.) – činnost s rapírem, tělem, rukou, nebo nohou, která simuluje útok. Rapírem ji lze provádět pomocí ostří, nebo hrotu, vně i uvnitř soupeřovy zbraně (nebo i levé ruky) a to buď v přímé, nebo šikmé linii. Účelem finty je vyvolat soupeřovu reakci – jeho obranný pohyb, kterému se poté vyhnete a zaútočíte do odkrytí, které soupeř vytvoří právě tímto obranným pohybem. Zjednodušený příklad : kryje-li soupeř moji fintu, vedenou na levou stranu jeho těla, kvartou, přesune přitom svůj rapír do jeho levé (vnitřní) strany. To způsobí, že o to více odkrývá své tělo na jeho pravé straně (vnější). Pomocí kavace přeruším fintýrovaný bod a zasahuji soupeře v konci tempa jeho krytu do pravé strany těla. Autor nerozvádí nějakým zásadním způsobem metodiku provádění fint. Naopak, S. Fabris, těmto věnuje zajímavou rozvahu a podstatná doporučení, aby mohl závěrem popsat správný a velmi účinný způsob provádění finty, při němž nedochází k možné ztrátě tempa fintýrujícího.

Forte
– nejsilnější, nebo nejširší část čepele, vedoucí od koše do poloviny čepele. Tato část čepele se používá k parírování.

Fuggire
– doslova únik. Například fuggire di vita znamená únik tělem.

Giocatore – šermíř. V rámci šermu, je termín gioco (jenž je základem slova giocatore) používán a chápán jako dění probíhající mezi soupeřícími šermíři a jejich zbraněmi. Termín giocatore má velmi specifický význam, neboť jako takový odkazuje na "hráče", ne však ve smyslu hry, nebo sportu, ale ve smyslu někoho hrajícího na hudební nástroj (J Kirby). Avšak v poslední době se tento výraz používá také příkladně pro fotbalistu, coby hráče.

Giocherà, Gioco – doslova pohrávání si, význam však nutno chápat jako: dění probíhající mezi soupeřícími šermíři a jejich zbraněmi.

Guadagnare – uzavření linie útoku, zakrytí se umístěním vlastní zbraně podél protivníkova ostří s kontaktem, nebo bez kontaktu s čepelí soupeře.

Guadagnata, guadagnato
– příčestí minulé od guadagnare.

Guardia, guardi
– pozice a umístění ruky s rapírem, těla a končetin, která může být použita buďto k obraně, nebo k útoku. Někdy se však jedná pouze o polohu ruky s rapírem.

Imbroccata
– bod skloněný šikmo dolů. Vychází z prima guardi a pokračuje k soupeřově levé straně s rukou v primové pozici.

Incrociate – pozice těla, při které jsou nohy zkřížené.

In guardia
– ve střehu.

Inquartare, in quartare – doslova v kvartě,  kvartou, použití kvarty. Při útoku kvartou, či krytu.

Largo
– široké, rozsáhlé, velké

Linea dritta
– imaginární linie, která prochází napříč tělem a vychází z vašeho pravého boku a poté směřuje k soupeři. Tato linie je používaná pro srovnání vaší polohy vůči protivníkovi. V podstatě natočení pravým bokem směrem k soupeři, při střehu s pravou nohou vpřed.

Linea obliqua – doslova šikmá linie. Zde by se dalo říci, že se jedná o nějakou akci, či polohu, konanou mimo linea dritta.

Linea retta – přímá linie, přímka.

Man dritto – sek z pravé strany (útočníka).

Man dritto fendente
– vertikální sek na hlavu soupeře, směřující k zemi. Tato linie seku je však posunuta mírně doprava (z pohledu útočníka, viz. dritto).

Man dritto montante – vertikální sek vzhůru. Linie seku je posunuta mírně doprava (viz. dritta) tak, aby tato protínala soupeřovo pravé rameno.

Man dritto ordinario
– úhlopříčný sek vycházející z pravé strany, pokračující přes levé rameno k pravému koleni soupeře.

Man dritto ridoppio
– doslova zdvojený sek. V knize je popsán příklad: pomocí mezzo man dritto srazíte soupeřův rapír a poté sekáte man dritto ordinario.

Man dritto stramazzone
– úhlopříčný kruhový sek ze zápěstí započatý z pravé strany. (stamazzone znamená kotrmelec, nebo přemet)

Man dritto tondo
– horizontální sek, započatý z pravé strany.

Medesimo tempo
– doslova stejné tempo, tedy časově zohledněno, v tom samém tempu.

Mezzo man dritto
– poloviční man dritto.

Mezzo tempo – je to nejrychlejší, nebo nejkratší tempo, kterým lze soupeře zasáhnout z dlouhé mensury (misura larga) do předsunuté a nekryté paže s rapírem, či dýkou. Stejně tak je nejkratším tempem, kterým lze soupeře poranit v mensuře těsné (misura stretta).

Misura – mensura je vzdálenost (nebo hraniční míra) mezi dvěma šermíři, ze které je možné poranit soupeře. Je to vzdálenost od hrotu vašeho rapíru k soupeřovu tělu.

Misura larga
– vzdálenost, ze které může být soupeř poraněn natažením paže s rapírem a posunutím, či krokem předsunuté nohy.

Misura stretta – vzdálenost in pie fermo, ze které je možné poranit soupeře buďto za pomocí předklonění těla a nohou, avšak bez jejich posunu po zemi (pie fermo), natažením rapíru a nebo kombinací uvedeného.

Natura – tento výraz jde jen těžko přeložit jedním s
lovem. Renesanční chápání přírody bylo hodně odlišné od dnešního, neboť pochopení přírodních, či přirozených zákonitostí lze na základě, tehdy ještě nevysvětlitelných faktů, značně zevšeobecnit. Proto i pod tímto výrazem, který záměrně nepřekládám, lze spatřit všelikerý význam: příroda, přirozenost, povaha – charakter, vrozená vlastnost, temperament a nebo také „podstata bytí“. Hledejte proto v každém samostatném použití slova Natura správný význam citem, aniž byste se vázali pomocí naší košaté mateřštiny na jediný význam.

Offesa – útok, avšak pojatý jako celek. Začíná v misura larga, pokračuje nalezením misura stretta a jeho další fází je ferire, tedy samotné poraňování. Jak vidno, je nutno jej diametrálně odlišit od výrazu pro samotné zraňování, či poranění (viz. ferire).

Palmo (1) – nepřesná měrná jednotka. Je odvozená z původní římské míry palmus. V pozdní antice míra palmus odpovídala cca 0.728 stopy, to je přibližně 22 cm. Palmus můžeme přirovnat ke vzdálenosti od špičky nataženého palce, ke špičce nataženého malíčku. (J.Kirby – Italian rapier combat) .

Palma, palmo (2)
– římská dlaň. Odpovídá 7,417 cm, nebo 0,243 stopy. (jednotky.cz)

Parare, paro
– parírování, krytí, vykrývání.

Passare
– krok (předkrok) zadní nohou před přední nohu.

Passata
– pasírování zadní nohou před přední nohu při poraňování (útoku).

Passeggiare, passegia – tento výraz odkazuje na práci nohou při šermu, který je konaný přirozeně, jako při chůzi.

Passe, passi
– množné číslo od slov passo a passa

Passo/Passa
– správná vzdálenost mezi nohami ve střehu a druhým významem je krok.

Passo giusto
– řádný krok. Jedním z významů je také krok celý, např. provedený posunem jedné nohy před druhou nohu. Dalším významem je krok vhodný, myšleno jako adekvátní k něčemu, třeba zamýšlené činnosti, atd….

Passo mezzo
– poloviční krok. Například přísun zadní nohy z jisté vzdálenosti vedle přední nohy .

Passo ordinario – prostý (normální) krok, použitý při posunu ve střehu vpřed, nebo vzad a při kterém tělo zůstává pohodlně položeno na zadní noze.

Passo ristretto del tutto
– krok zcela úzký.

Passo straordinario
– když se v misura larga pohne (pouze) přední nohou směrem k soupeři a zvětší se tak vzdálenosti mezi nohami, aby bylo možno zaútočit na protivníka.

Pie fermo
– stát s nohami pevně na zemi, bez pohybu chodidel.

Presentia
– pomyslná linie (přímka) vedoucí osou čepele zbraně.

Prima guardi
– první pozice rapíru. Je postavena nad úrovní ramene, dlaň ruky směřuje do pravé strany, takže lícové ostří míří vzhůru. Záštita je ve svislé poloze a hrot směřuje k soupeři.

Primo tempo
– tempo v misura stretta, nebo v misura larga, kterým zraníte soupeře jediným pohybem rapíru. Vlastně – jedno tempo.

Punta – bod, nebo také hrot rapíru.

Punta riverso – bod provedený kvartou. Ruka se zbraní je při tomto bodu držena dlaní vzhůru a filo dritto směřuje dovnitř (na levou stranu). Bod má být vedený z vnější strany do soupeřova ramene.

Quarta guardia
– čtvrtá pozice rapíru, situovaná uvnitř, na vaši levou stranu. Předloktí je položeno nad stehnem přední nohy, čepel směřuje lícovým ostřím do vaší levé strany. Záštita je držena vodorovně, dlaň ruky směřuje vzhůru.

Quinta guardia – střeh na obrázku v sekci "Vysvětlení guardie", zobrazený figurou E.

Radoppiare delle botte
– doslova zdvojení úderu (útoku). Příkladně se jedná o pokračování v útoku další ofenzivní akcí, tedy provedení druhého útoku po prvním, v různých kombinacích bod – bod, sek – bod, sek – předsek atd…. Tento druhý útok je doporučeno provádět logicky v mezzo tempo.

Ritirate
– doslova ústup. Též odkročení zadní nohou zpět, z důvodu potřeby lámat mensuru soupeře (prodloužit soupeřovu mensuru)

Risposta
– doslova odpověď, odezva. Okamžitá protiofenzivní akce, konaná jako bezprostřední a včasná odpověď na ofenzivní akci vykonanou soupeřem.

Scanso – úhyb, nějaký úhybný manévr, kterým se tělo pohybuje mimo přímou linii.

Scanso del pie dritto
– úhyb provedený mírným posunem pravé nohy, mimo přímou linii, za současného vytočení těla. Tab.17.

Scanso della vita
– úhybný manévr, při kterém se tělo vytáčí kolem své osy pryč z linie hrotu soupeřovy čepele a zadní noha se přenáší za přední nohou křižmo vpřed. Tab. 19.

Seconda guardi
– druhá pozice rapíru. Je postavena ve výši ramene, dlaň je otočená dolů, lícové ostří směřuje do vaší pravé strany. Záštita je držena vodorovně.

Sesta guardia – střeh na obrázku v sekci "Vysvětlení guardie", zobrazený figurou F.

Settima guardia
– střeh s rapírem a dýkou, kdy je dýka držena rukou nataženou vpřed a rapír je položen poměrně nízko a stažený zpět.

Spada – výraz pro meč, i kord. V textu se snažím zvolit vždy co nejvíce adekvátní vý
raz. Budeme-li pojednávat o dobách minulých (z hlediska autora této knihy), nazveme onu zbraň mečem. Co je v „aktuálním“ čase, budu nazývat rapírem (bez polemiky o rozdílu mezi tím co je kord a co rapír).

Stoccata
– stoupající bod provedený z tercového střehu, směřující na soupeřovo pravé rameno.

Strettissima misura – míra, nebo vzdálenost, ze které může šermíř poranit protivníka do jeho předsunuté a nekryté ruky s rapírem, nebo dýkou.

Stretto – úzké, či těsné.

Stringere, stringimenti
– je navázání pevného, ale pružného kontaktu (aby bylo možno rychle a pružně reagovat) se soupeřovou čepelí, za účelem přicházení do misura, nebo provedeného kvůli odkrytí protivníka. Tato akce může být použita pro odkrývání soupeře vně, zevnitř, vysoko, nebo nízko, ale vždy v přímé linii. Obvykle se provede v dui tempi. V prvním tempu je získáno debole soupeřova rapíru vaším debole. Ve druhém tempu je získán začátek forte soupeřova rapíru, čímž je soupeř nucen provést nějakou akci. Když je stringírování prováděno uvnitř, hrot vašeho rapíru směřuje na soupeřovo pravé rameno. Pokud je vykonáno vně, hrot vašeho rapíru směřuje k ramenu levému. Stringírování rapíru se provádí za účelem hledání mensury a tempa.
Pokud se protivník nachází v přímé linii vašeho rapíru, nebo je zcela nekrytý, nebude nutné stringírovat jeho rapír. Postačí stringírovat jeho tělo a to bez jakéhokoliv kontaktu vaší čepele s jeho čepelí. Stringírování těla se provádí pouze kvůli hledání mensury.

Terza guardi
– třetí pozice rapíru, umístěná vně kolena přední nohy (na její pravé straně). Dlaň směřuje do vaší levé strany, čepel lícovým ostřím k zemi. Záštita je ve svislé poloze.